- 20 phòng học kiên cố; 07 phòng tiền chế (Dùng học NGLL, QPAN, hướng nghiệp..)

  - Phòng làm việc: 06 (Trong đó 05 phòng kiên cố, 01 phòng tạm dành cho các tổ bộ môn).

  - Phòng thư viện: 01 (Phòng kiên cố).

  - Nhà xe: 02 (01 dành cho học sinh, 01 dành cho CB, GV, NV. Cả 02 nhà xe đều kết cấu: Khung sắt, mái toll).

  - Phòng học bộ môn: 6 (02 phòng tin học, 01 Lý, 01 Hóa, 01 Sinh, 01 TA).

  - Phòng vệ sinh: 10 (Trong đó 04 dành cho giáo viên)

  - Phòng y tế: 01 (Phòng kiên cố).

  - Hội trường: 01.

  - Thiết bị phục vụ hoạt động giáo dục, dạy học tối thiểu được trang bị đủ thực hiện nhiệm vụ năm học.